Regulamin

§1. Informacje ogólne

Właścicielem i firmą odpowiedzialną za funkcjonowanie strony www.cleansoul.pl jest: Clean Soul, zwany dalej Zleceniobiorcą.

§2. Zamawianie usług

 1. Zleceniodawca czyli osoba zamawiająca usługę od naszej firmy może złożyć zamówienie telefonicznie pod numerem 796-795-447 bądź mailowo opiekowaniesiegrobem@gmail.com.
 2. Płatności za zlecone usługi Zleceniodawca ma obowiązek dokonać przelewem bankowym na rachunek bankowy Zleceniobiorcy. Zlecenie zostanie wykonane po dokonaniu wpłaty w ustalonym i zaakceptowanym przez obie strony, terminie realizacji usługi.
 3. Zleceniodawca zobowiązany jest podać prawdziwe dane wymagane do przyjęcia zamówienia oraz należytego wykonania usługi.
 4. Dane, które powinien podać Zleceniodawca to:
  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres email,
  • położenie grobu (numer kwatery, rząd, alejka),
  • imię i nazwisko osoby zmarłej
  • rodzaj i częstotliwość wykonywanej usługi.

§3. Realizacja zamówienia

 1. Zleceniodawca zleca usługi polegające na opiece nad grobem, która zawiera czyszczenie, mycie nagrobka wraz z jego otoczeniem, a także na ustawieniu lub usunięciu w imieniu użytkownika zniczy, kwiatów. Po wykonaniu usługi Zleceniobiorca zobowiązany jest do przesłania fotografii z wykonanej usługi na wskazany przez Zleceniodawcę adres email.
 2. Szczegółowy zakres usługi wraz z cennikiem znajduje się na stronie opiekowaniesiegrobem@gmail.com w zakładce „Cennik”.
 3. Złożenie zlecenia przez Zleceniodawcę jest jednoznaczne z zawarciem umowy między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą na wykonanie wybranej usługi.
 4. Zleceniodawca zostanie poinformowany o przyjęciu zlecenia za pośrednictwem email.
 5. Zleceniodawca oświadcza, że jest upoważniony do dysponowania nagrobkiem w zakresie zlecenia usług objętych regulaminem.
 6. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za istniejące usterki i szkodzenia nagrobka oraz jego otoczenia.
 7. Podczas składania zamówienia Zleceniodawca ma obowiązek poinformowania Zleceniobiorcę o ewentualnych istniejących uszkodzeniach nagrobka lub jego otoczenia.
 8. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wstrzymania lub odmowy realizacji usługi w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy treścią zamówienia, a stwierdzonym stanem faktycznym w tym m. in.: rodzajem materiału z jakiego zrobiony jest nagrobek, jego wielkością, stanem technicznym czy poziomem zabrudzenia. Informacje o zaistniałej sytuacji Zleceniodawca otrzyma w możliwie jak najkrótszym czasie wraz z propozycją rozwiązania problemu. W takim przypadku Zleceniobiorca może zaproponować zmianę opcji zamówienia, która wiązać się może z dopłatą zgodną z cennikiem. W przypadku braku zgody Zleceniodawcy zlecenie zostanie anulowane, a Zleceniobiorca zwróci zapłatę z potrąceniem kosztów dojazdu jeśli nagrobek znajdował się w strefie objętej dodatkową opłatą za dojazd.
 9. Po wykonaniu zlecenia Zleceniobiorca prześle Zleceniodawcy dokumentację zdjęciową zawierającą fotografie sprzed jak i po wykonaniu zlecenia.

§4. Reklamacje

Reklamacja zostanie przyjęta do rozpatrzenia w terminie 14 dni od wykonaniu usługi po przesłaniu drogą elektroniczną opisu zastrzeżeń do wykonanej usługi na adres mailowy: opiekowaniesiegrobem@gmail.com

§5. Prawo odstąpienia od umowy

Zleceniodawca ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie do 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia zlecenia. Zleceniodawca zobowiązany jest poinformować o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną lub tradycyjną. W przypadku odstąpienia od umowy Zleceniodawca zobowiązuje się zwrócić wszystkie otrzymane płatności. Jeśli jednak przed wpłynięciem informacji o odstąpieniu od umowy jakieś zlecenie zostanie już wykonane zgodnie z terminem jaki został ustalony w zleceniu, Zleceniobiorca potrąci z kwoty do zwrotu wynagrodzenie za wykonaną już pracę.

§6. Odpowiedzialność

 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do zachowania należytej staranności związanej z jakością świadczonych usług.
 2. Zleceniobiorca nie odpowiada za zaistnienie zakłóceń w pracy serwisu opiekowaniesiegrobem@gmail.com wynikających z działania siły wyższej, awarii technicznej.
 3. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub niemożność wykonania świadczonych usług wynikających z zaistnienia czynników niezależnych od Zleceniobiorcy takich jak zdarzenia losowe, katastrofy naturalne, awarie sieci internetowych, złych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zlecenia.
 4. W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych powyżej Zleceniobiorca poinformuje Zleceniodawcę zamawiającego usługi w możliwie najkrótszym terminie o zaistniałych problemach, jego przyczynach i dalszych podjętych czynnościach mających na celu ustalenie nowego terminu wykonania usługi.

§7. Postanowienia końcowe

 1. Warunkiem koniecznym do skorzystania z usługi świadczonej przez Zleceniobiorcę jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 3. W przypadku zmian w Regulaminie, Zleceniobiorca poinformuje o tym fakcie Zleceniodawców za pośrednictwem wiadomości email.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kopiowanie niniejszego regulaminu powoduje naruszenie praw autorskich. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.)